Hisham R. Al Karmi

Project VDC/BIM Coordinator

Hisham R. Al Karmi